นอกจากการออกแบบใบปลิวโฆษณาให้น่าอ่านสำหรับผู้รับที่อาจกลายเป็นลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว การเขียนข้อความใบปลิวโฆษณาก็ถือเป็นขั้นต่อไปที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคุณในที่สุด

มาดูกันว่าหลักการสำคัญของการเขียนข้อความบนใบปลิวโฆษณานั้นมีอะไรบ้าง

– การแนะนำสินค้า ต้องเขียนโดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบปลิวยังไม่เข้าใจถึงตัวสินค้าและบริการตั้งแต่แรก การเขียนแนะนำสินค้าจึงต้องเขียนให้ตรงประเด็น ละเอียด แต่กระชับ ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ปัญหาที่ลูกค้าอาจกำลังเผชิญอยู่ และนำไปสู่การอ่านข้อมูลอื่นๆ ในลำดับต่อไป

– การบรรยายคุณสมบัติของสินค้าและบริการ ควรเริ่มจากจุดเด่นที่ทำให้สินค้าและบริการนั้นๆ แตกต่างจากสินค้าและบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันของผู้ขายรายอื่น โดยสามารถเติมรายละเอียดเรื่องราวที่ทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ที่ซื้อสินค้านั้นไปครอบครอง เป็นต้น

– ราคาและโปรโมชั่นที่จะมอบให้ลูกค้า เป็นจุดเด่นสำคัญของใบปลิวโฆษณาที่ผู้อ่านมองหาเป็นลำดับต้นๆ เมื่อทราบว่าสินค้าและบริการนั้นตอบโจทย์ของลูกค้าได้หรือไม่ หากมีการอธิบายรายละเอียดของโปรโมชั่นที่เหมาะสมและเป็นมิตร ก็อาจช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ได้

– ข้อมูลติดต่อ ควรบรรจุช่องทางการติดต่อไว้ทุกช่องทาง โดยเรียงจากช่องทางที่ยอดนิยมและสะดวกที่สุดสำหรับผู้ขายก่อนและเรียงลำดับความสำคัญต่อๆ ไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำการสั่งซื้อ และติดตามรับบริการหลังการขายได้

หลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดทำใบปลิวโฆษณาต้องคำนึงถึงเสมอเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะเริ่มต้น